The Opacity of the Image as a Visual Act: On Aim Deuelle Luski's Horizontal Photography

Hamidrasha Faculty of Arts Beit Berl College

text

אפרת ביברמן

אפרת ביברמן, יו"ר מועצת הפקולטה לאמנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל. מחקריה עוסקים באמנות מפרספקטיבה פסיכואנליטית. מספריה: סיפורי בדים: נרטיב ומבט בציור (אוניברסיטת בר אילן 2009), המוות הוא אמו של היופי (עם שירלי שרון-זיסר, אוניברסיטת תל אביב 2015).