פרוטוקולאז' 2013 - כותבים חזותי

דנה אריאלי-הורוביץאורי ברטל נעמי מאירי-דן
פרוטוקולאז' 2013 - כותבים חזותי
2014
רסלינג
396
History and Theory, Visual Culture

פרוטוקולאז' 2013 מבקש לפרוס את מתודולוגיות המחקר המגוונות המשמשות ללימוד התרבות החזותית בראשית המאה ה-21. המאמרים בגיליון הזה מציגים נקודות מבט מגוונות לחקר הדימוי החזותי, מקצתן מתייחסות לרלוונטיות של מתודולוגיות מודרניסטיות/מסורתיות (כגון איקונוגרפיה, אנתרופולוגיה חזותית ופסיכואנליזה) ומקצתן מציגות מתודולוגיות חדשות בעל גוון היברידי פוסט-מודרני (סוציולוגיה של המדעים או מתודולוגיות המשלבות ומטשטשות בין מדעי הרוח למדעי החברה). מתודולוגיות אלו מציגות את המחקר החדש של הדימוי החזותי בעידן של משבר הייצוג, שבו אין עוד תיאוריות הדוגלות באמת אחת ובמחקר אובייקטיבי או במודל תיאורטי בעל התחלה וסוף סדורים. המתודולוגיות לניתוח חזותי המוצגות בגיליון הזה משתמשות בתיאוריות בין-תחומיות ורב-תרבותיות ושמות דגש על רלטיביזם, אינטואיציה, תמהיל, פרגמנטריות ועמדה ביקורתית. עמדה כזו שוברת את גבולות הדיסציפלינות האקדמיות ומבקשת להרהר (ואולי ולערער) על היומרה כאילו יש טענות אובייקטיביות שיכולות להתגלות כמסקנות בתיאוריה סגורה. 

המאמרים הנכללים בגיליון הזה מציגים מתודולוגיות בעלות אוריינטציה של תהליך ולא של מבחן התוצאה, ולעתים קרובות הם מציפים את נקודת המבט האישית של החוקר ודנים בשיטות העבודה שלו. לצד הדיון המתודולוגי, פרוטוקולאז' 2013 חותר לחשוף גם את מושאי המחקר החדשים של התרבות החזותית בתקופה הפוסט-מודרנית, אשר מצויים במוקד השיח האקדמי: צילום, מיצב, מיצג ווידאו-ארט, ממשקים אינטראקטיביים, פרסומות, אופנה ועיצוב – ולפיכך אלו הסוגות העיקריות הנדונות בו. 

פרוטוקולאז' 2013 רואה אור בשיתוף של ביה"ס לאמנות בצלאל עם הוצאת רסלינג